Diorama
"Il bisonte europeo nella foresta di Bielowieza" al Museo di Storia Naturale di Milano.
(Dimensioni: 5x4 m, fondale pittorico di Uwe Thürnau)

Diorama "European Bison in Bielowieza forest" at Natural History Museum of Milan.
(Dimensions: 5x4 m,
pictorial background by Uwe Thürnau)