Diorama"Bob-cat e Jack-rabbit, Parco del Saguaro (U.S.A.)" al Museo di Storia Naturale di Milano.
(Dimensioni: 2x3 m,
fondale pittorico di Uwe Thürnau)

Diorama "Bob-cat and Jack-rabbit in the Saguaro N.P. (U.S.A.)" at Natural History Museum of Milan.
(Dimensions: 2x3 m,
pictorial background by Uwe Thürnau)