Diorama
"La foresta di Tek in India " al Museo di Storia Naturale di Milano.
(Dimensioni: 9x4 m,
fondale pittorico di Uwe Thürnau)

Diorama "Indian Teak forest" at Natural History Museum of Milan.
(Dimensions: 9x4 m, pictorial background by Uwe Thürnau)